Privacy-verklaring

Klant-, relatie-, leveranciersbeheer

Privacy staat bij ons hoog in het vaandel. We beloven alle gegevens met de grootste zorg te behandelen, net zoals we elke klus zorgvuldig uitvoeren. Lees hier onze privacyverklaring over het verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens van klanten, leveranciers, zakelijke
relaties en andere opdrachtnemers.

Graag maken wij u er op attent dat wij de persoonsgegevens die u ons verstrekt zullen verzamelen
en gebruiken omdat u hier toestemming voor heeft gegeven dan wel omdat dit noodzakelijk is voor
de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen en/of om een eventuele overeenkomst met u
te sluiten en uit te voeren. Dat geldt zowel voor onze (potentiële) klanten als voor partijen bij wie
wij zaken en/of diensten inkopen.

Bent u een (potentiële) klant van ons, dan gebruiken wij uw gegevens om u een offerte te kunnen
toesturen, te kunnen bepalen aan welke specificaties of wensen een bepaalde zaak of dienst dient
te voldoen, zaken te kunnen leveren of werkzaamheden voor u te kunnen verrichten, te kunnen
factureren en met u vlot en efficiënt te kunnen communiceren over de uitvoeringsaspecten van de
overeenkomst.

Bent u een relatie van ons, dan gebruiken wij uw gegevens om contact met u op te nemen voor
doeleinden die in het belang zijn van onze onderneming. Denkt u hierbij bijvoorbeeld aan het
bespreken van een eventuele samenwerking, het verstrekken en verkrijgen van informatie en het
onderhouden van ons netwerk.

Bent u een (potentiële) leverancier of andere opdrachtnemer dan zijn uw persoonsgegevens
eveneens noodzakelijk voor de sluiting en uitvoering van de overeenkomst. Bij inkoop is dat nodig
om u te kunnen laten weten aan welke specificaties of wensen een bepaalde zaak of dienst wat ons
betreft dient te voldoen, een offerte-aanvraag te kunnen toesturen of een bestelling bij u te
kunnen plaatsen, uw facturen te kunnen betalen en vlot en efficiënt met u te kunnen
communiceren over andere aspecten van de overeenkomst.

U bent niet verplicht om ons uw persoonsgegevens te verstrekken. Als u ons geen of onvoldoende
persoonsgegevens verstrekt, dan is het echter wel mogelijk dat wij aan de hiervoor genoemde
werkzaamheden geen uitvoering kunnen geven. Uw gegevens worden één jaar na het laatste
contact verwijderd.

Doorgifte aan derden
In verband met de uitvoering van een eventuele overeenkomst met u is het mogelijk dat wij uw
persoonsgegevens moeten verstrekken aan partijen die onderdelen, materialen en producten aan
ons toeleveren of in onze opdracht werkzaamheden uitvoeren. Verder maken wij gebruik van
externe serverruimte voor de opslag van (delen van) onze verkoop- en inkoopadministratie, waar
uw persoonsgegevens een onderdeel van uitmaken. Uw persoonsgegevens worden om die reden
aan onze provider van serverruimte verstrekt. Verder maken wij gebruik van Microsoft Office en de
bijbehorende opslagmogelijkheden voor e-mails en andere bestanden.

Bewaarperiode persoonsgegevens
Indien u een offerte bij ons heeft opgevraagd maar u geen klant bij ons geworden bent, zullen wij
uw gegevens uiterlijk twee jaar na ons laatste contact verwijderen. Ook indien wij een offerte van
u hebben ontvangen, maar wij geen klant van u zijn geworden, zullen uw persoonsgegevens
uiterlijk twee jaar na ons laatste contact worden verwijderd. In beide gevallen kan door ons de
bewaartermijn op basis van organisatorische gronden anders worden bepaald. Hierbij worden de
belangen van betrokkenen ten allen tijde als zwaarwegend meegenomen. Bent u wel klant bij ons
geworden of wij bij u, dan zullen wij uw persoonsgegevens bewaren voor de duur van zeven jaar
na het einde van het boekjaar waarin de overeenkomst met u volledig is uitgevoerd. De periode
van zeven jaar komt overeen met de periode waarbinnen wij verplicht zijn onze administratie te
bewaren voor de Belastingdienst. Na afloop van deze periode zullen wij uw persoonsgegevens
verwijderen.

Beveiliging
Wij zullen alle redelijke organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen treffen om uw
persoonsgegevens te beveiligen en deze te beschermen tegen verlies en oneigenlijk gebruik of
aanpassing.

Uw rechten
U heeft het recht om ons te vragen om uw eigen persoonsgegevens te mogen inzien. Als daartoe
aanleiding bestaat, kunt u ons ook verzoeken om aanvulling van uw persoonsgegevens of om het
wijzigen van onjuistheden. Daarnaast heeft u het recht om te vragen om uw persoonsgegevens te
wissen of het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken. Wanneer u toestemming heeft
gegeven voor het verwerken van (bijzondere) persoonsgegevens, kunt u deze altijd intrekken.
Hiervoor kunt u contact met ons opnemen. Ook kunt u bij ons bezwaar maken tegen het
verzamelen en gebruiken van uw gegevens of een klacht indienen bij de Autoriteit
Persoonsgegevens. Tot slot kunt u ons verzoeken om verkrijging van uw persoonsgegevens of
overdracht van die gegevens aan een ander. Om uw rechten te kunnen uitoefenen kunt u zich
wenden tot: Schildersbedrijf Lennips B.V., IJslandweg 1, 7772 TG te Hardenberg. Ook met vragen
of voor meer informatie over het verzamelen en gebruiken van uw persoonsgegevens kunt u
uiteraard contact met ons opnemen (tel. 0523-272051).

Mei 2018